Friday, 20 November 2015

Παγκόσμιο Σύστημα Υγειονομικής Ασφάλειας και Καταστροφών (GSS-HD ) Μέρος Α

Στην ιστορία της ανθρωπότητας καταστροφές κάθε είδους έχουν πολλές φορές καταγραφεί με αναρίθμητα θύματα κάθε φορά όπως βιώνουμε στις μέρες μας. Και κάθε φορά μυριάδες προκλήσεις εμφανίζονταν που έπρεπε να λύσουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουν οι φοβερές συνέπειες τους. Έτσι και σήμερα ακόμα αφορά μια γενικευμένη ασύμμετρη απειλή, η τρομοκρατία, κτυπά αλύπητα με έντονες καταστροφικές διαστάσεις κάνοντας όλους μας να ψάχνουμε επειγόντως για λύσεις. Είναι κάτι δύσκολο, είμαστε ξαφνιασμένοι από τη χωρίς προηγούμενο κλίμακα και μέγεθος της, αλλά δεν αδύνατο να απαντήσουμε και φυσικά με επιτυχία λαμβάνοντας υπόψη από τη μια πλευρά το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο όπου δρούμε και από την άλλη διαλέξουμε τα σωστά κλειδιά στην εξήγηση του.

Μια καταστροφή εμφανίζεται όταν μια σειρά διαδοχικών γεγονότων προκαλεί κατάρρευση της κοινωνίας η κοινότητας στη προσπάθεια της να αντιμετωπίσει τις συνέπειες τους. Για να μειώσουμε την πιθανότητα αποτυχίας η κατάρρευσης απαιτείται μια άμεση και καλά προετοιμασμένη αντιμετώπιση τους. Για να γίνει όμως αυτό απαιτούνται πληροφορίες πάνω στη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Απαιτείται σε πρώτη φάση καταγραφή αλλά με ασφάλεια των παραγόντων και συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφές και κατά δεύτερο να προετοιμαστούμε να τους αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση που η καταστροφή κτυπήσει. Από τις πρώτες πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να εντοπιστούν οι παράγοντες εκείνοι που ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφή είναι και οι το ευάλωτο ομάδων που επίσης πιθανόν να χτυπηθούν και ο βαθμός επηρεασμού τους (όπως χαμηλόμισθοι, άστεγοι, μειονότητες, άτομα με αναπηρίες).

Οι παράγοντες αυτοί εκτιμούνται επίσης ως προς το βαθμό επικινδυνότητας τους σε προκαταστροφικες συνθήκες. Για να γίνει δε αυτό θα πρέπει να εκτιμήσουμε την έκθεση σε κινδύνους και τη ασφάλεια τους. Αυτή έχει να κάνει κυρίως με εκείνες τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ανθρώπινες ομάδες διαβιούν και έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να χτυπηθούν από μια καταστροφή όπως αυτές που βρίσκονται σε σεισμογενείς περιοχές η σε διαδρομές χειμάρρων η κοντά σε ρυπογόνες βιομηχανίες, αλλά όχι μόνο.

Το πρόβλημα με τη καταγραφή αρχίζει από την στιγμή που θέλουμε να εκτιμήσουμε τις πιθανότητες κοινωνικών κινδύνων όπως τρομοκρατικές επιθέσεις και συνεπώς τη καταγραφή της Ανθρώπινης Ευπάθειας. Αυτό απαιτεί την ανίχνευση και ενημέρωση μας για τις καταστάσεις εκείνες που μπορεί να προκαλέσουν θανάτους τραυματισμούς και ασθένειες όπως για παράδειγμα χημικά ραδιενεργά κα .

Αλλά δεν είναι μόνο η ευπάθεια που πρέπει να καταγράφεται και να υπολογίζεται στις πληροφοριακές εκτιμήσεις. Από τις πολύ σημαντικές πληροφορίες είναι και ο βαθμός της Αγροτικής Ευπάθειας δηλαδή οι παράγοντες εκείνοι που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στη αγροτική παραγωγή στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται ζιζανιοκτόνοι παράγοντες και περιβαλλοντολογικές καταστάσεις και τέλος η Δομική Ευπάθεια δηλαδή οι παράγοντες εκείνοι που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές σε κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές.

Τελικά συνυπολογίζοντας όλα τα ανωτέρω φτάνουμε στη καταγραφή και εκτίμηση της κοινωνική ευπάθειας μιας περιοχής. Αυτή έχει να κάνει με τη ανικανότητα των ανθρώπων να ξεπερνούν η όχι τις επιπτώσεις μιας καταστροφής σε αντίθεση με τη φυσική ευπάθεια των ανθρώπων που έχει να κάνει με την ικανότητα απάντησης και προσαρμογής τους σε βιολογικές αλλαγές.

Τι κάνουμε όμως άμα χτυπήσει μια καταστροφή; Τι κάνουμε εάν έχουμε μια καταστροφή σε εξέλιξη; Τότε είναι σπουδαίο να γνωρίζουμε τόσο τα χαρακτηριστικά της (φυσική, τεχνική, τρομοκρατική κα) όσο και τα χαρακτηριστικά ευαίσθητων υποομάδων που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στη περιοχή που χτύπησε προκειμένου να προσδιορίσουμε την αποτελεσματικότερη απάντηση μας.Οι επιπτώσεις από τους διαφόρους κινδύνους που ενδέχεται να ενεργοποιηθούν και να χτυπήσουν είναι δύσκολο να γίνει γιατί μπορεί με τη σειρά τους αυτοί να προκαλέσουν την εμφάνιση άλλων. Είναι μεν κάτι δύσκολο αλλά πολύ αναγκαίο να γίνει και για να το καταφέρουμε απαιτούνται πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες όπως ταχύτητα έναρξης, ύπαρξη ευνοϊκών παραγόντων διάδοσης, διάρκεια κτυπήματος, ανυπαρξία εμποδίων και πιθανότητα εμφάνισης. Οι κοινωνικές μονάδες δε που επηρεάστηκαν όπως νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία, παιδιά, μετανάστες) μπαίνουν σε πρώτη φάση προστασίας τους.

Είναι κατανοητό σε όλους μας ότι οι καταστροφές δεν γνωρίζουν η σταματούν στα σύνορα κάνοντας αναγκαίο τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου-συστήματος. Ένα νέο σύστημα απαιτείται προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των ανθρώπων στο οποίο όλοι οι παράγοντες που αναφέρθηκαν πιο πάνω και συνεισφέρουν στη απάντηση μας να μπορούν να εκτιμηθούν και ως προς την ασφάλειας με την οποία μπορούν να εκτελεστούν διάφορες υγειονομικές επιχειρήσεις.

Η ασφάλεια των διαδικασιών αυτών παίζει όχι απλά πια τεράστιο ρόλο αλλά αποτελεί ευθεία απειλή σε επιμέρους εθνικά συστήματα ασφάλειας. Υπάρχουν για παράδειγμα περιοχές του κόσμου, όπως η Συρία, στις όποιες τα τεράστια προβλήματα ασφάλειας εμποδίζουν την επίλυση προβλημάτων δημόσιας υγείας.

Όμως θα πρέπει πρώτα να απαντήσουμε τι είναι Ασφάλεια Παγκόσμιας Υγείας.

Εν πρώτοις ο όρος ασφάλεια της παγκόσμιας υγείας χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει την ετοιμότητα μας για απάντηση σε σοβαρά περιστατικά υγείας και ιδίως κατά τις καταστροφές. Αφορούσε μέχρι σήμερα διασυνοριακής φύσεως περιστατικά επικίνδυνα για την ασφάλεια, αποσταθεροποίηση των οικονομιών, διατάραξη την κοινωνικής συνοχής και επηρεάζουν κρίσιμες πλευρές της διακυβέρνησης. Πρέπει όμως σήμερα να εξειδικευτεί να επεκταθεί προκειμένου να εφαρμοστεί στα νέα δεδομένα και με επιτυχία στην Υγεία.

Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι, ενώ Ασφάλεια συνήθως ορίζεται σαν εκείνο το πλαίσιο προστασίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων από απειλές, στην περίπτωση της υγείας ορίζεται σαν εκείνο τα πλαίσιο που προστατεύει τον άνθρωπο από απειλές στην υγεία του έχοντας σαν πρώτο καθήκον τη θωράκιση της δημόσιας υγείας.

Οι προκλήσεις υγείας είναι και προκλήσεις ασφάλειας επίσης. Ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί αντίστοιχα προκειμένου να τις αντιμετωπίσει. Πρέπει να επιταχύνουμε το δυνάμωμα των δυνατοτήτων και συνεργασίας μεταξύ των χωρών προκειμένου να προλάβει ανιχνεύσει και απαντήσει σε καταστροφικών διαστάσεων προβλήματα δημόσιας Υγείας όπως επιδημίες και βιοτρομοκρατια

Πρέπει να δουλέψουμε μαζί προκειμένου να δημιουργήσουμε όχι μόνο υψηλής τεχνολογίας εργαστήρια και κέντρα απάντησης σε επείγουσες καταστάσεις αλλά και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ασφάλειας των διαδικασιών και επιχειρήσεων στη δημόσια υγεία Πρέπει να βγάλουμε την παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια από αυστηρά τεχνοκρατική σφαίρα και να την τοποθετήσουμε στη σφαίρα υψηλής πολιτικής, που να ασχολείται και με κατασκοπεία και εγκληματικότητα.

Πρέπει να κάνουμε την παγκόσμια υγεία ασφάλεια θέμα εντατικών διαβουλεύσεων δημιουργώντας ένα σχετικό φόρουμ ή πλατφόρμας παγκόσμιας ασφάλεια. Κάτι τέτοιο επειγόντως χρειαζόμαστε.

ΠΙΜ

Τέλος Α Μέρους

No comments: