Πρετοιμαζόμενοι για το χειρότερο


An exercise in Belgium prepares NATO forces for the risks of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) threats.

ΝΑΤΟ TV Channel

Comments